June 2014

( *** )

най - старото на
светà злàто се знае
половинчàто

... „половинчàто злàто“ ...
с любов излято ... свято ...

СТРЕЛЕЦЪТ /по rhymefan/

Поетът лък е,
стрели са стиховете,
а стрелецът - Бог...

( *** )

Ех , гѝди СТИХ ! Ех ,
гѝди МУШЛЍКА ! Стѝга
в сърцà БЪРНЍКА !!!

( *** )

стихът страхува
се да не си остане
сàмо недостѝх

стихът съмнява
се да не се окаже
сàмо недостѝх

( *** )

Думи избликват ,
докосват , проникват и
чувствоподтикват !!!

ТРИЕДИНСТВО /по rhymefan/

Триединството
Бог-Човек-Вселена е
любвеобилност.

Човечеството
извън триединството
е обреченост...

( *** )

Триединството
БОГ-човек-вселена е
мироглед р`оден !!!

противорèчие

Звездоброец
рече вещо

по въпросче
свръхгорещо :

„Непонятно е
за мен ,
че

всичкоѝмащият
хлèнчи ... “

труженико

невъзмездèн
е твоят труд и грабят
го кухонадỳти

ВЯРАТА

ДУШЕВЪЖДЕЛÈЕ

Pages