July 2014

Една любов

Една любов не пада на колене.
Една любов с достойнство си отива.
Разпъната на кръст. До смърт ранена.
Предадена, но горда. И красива.

Една любов наистина си тръгва.
Захвърлила строшените окови,
натрупала от грешките си мъдрост
и сили, за да полети отново.

Една любов - един негаснещ въглен,
от пепелта ще литне като птица,
оставила следи на всеки ъгъл.

И ще заседне в твоите зеници.

( *** )

една страна се
разнебѝти и цветà
си запокѝти

.............................................................................

препубликация от

несъществуващия вече (засега) сайт

http://chovekat.com

неотживèлици

умà си
опѝчай
отрàно

че нѝкъде
няма
постлàно

умà
опѝчай си
отрàно

че няма
нѝкъде
постлàно

опѝчай
умà си
отрàно

че нѝкъде
няма
постлàно

ДОХОДНИ ЗАДАЧКИ /по rhymefan/

Оказаха се доходни задачки -
от НатУра да натУрат пачки...

една от

еднà от трỳдните задàчи
è
„натỳра“ „нàтура“ ли знàчи

сърц(евин)ата на четивата

сърце за всяко
четиво е - в твоето
да вижда свое

на всяко четиво
мечта е - твоето
сърце да вае

всяко четиво
мечтае - в тебе
свое да извае

ПРЕКРАСНОТО

Прекрасното е
одухотвореното
красиво нещо...

( *** )

Недèй в сърцàта
ни наднѝча , стѝхо ле ! -
не тѝ прилѝча !!!

Чуй молбàта ни ! - Недèй
душѝте ни разсѝча !!!

любовта

очудесява

ТРЕВОЖНОСТ

Всяка тревожност
е противоположност,
но и възможност...

Pages