СМИСЪЛЪТ /по rhymefan/

Нека живеем
по воля Господня за
правда народна!

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Нека живеем
по волята Божия
и на народа!“ :

нèка живèем
по БÒЖИЯ ВÒЛЯ и
Вòля Нарòдна

Добре казано, rhymefan!
Нека живеем
по БОЖАТА ВОЛЯ за
правда народна...

По Angel Popov -

„Нека живеем
по воля Господня за
правда народна!“ :

живот по воля
ГОСПОДНЯ напътства към
непреизподня

живот по воля
ГОСПОДНЯ най предпазва
от преизподня

Pages