"ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ!"

Лесно се обича ближния,
но това важи и за него...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Лесно се обича ближния,
но това важи и за него...“ :

Лесно блѝжният
обѝча се , но и за
нèго тò важѝ ...

Блѝжният лèсно
обѝча се , но и за
нèго важѝ то ...

-------------------------------------

Блѝжният лèсно
обѝча се , но то важѝ
и за нèго ...

Pages