ПАРИТЕ

Парите са количество, не качество,
затова първото подтиска второто.

Категория: