КНИГАТА /по rhymefan/

Божата Книга
е извор на всичките
Книги Човечни!

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„БОЖАТА КНИГА
Е ИЗВОРЪТ НА ВСИЧКИ
ЧОВЕЧНИ КНИГИ!“ :

ЍЗВОР НА ВСЍЧКИ
Е КНЍГАТА БÒЖИЯ
КНЍГИ ЧОВÈЧНИ

................................................

БОЖÀТА КНЍГА
ЍЗВОРЪТ НА ВСЍЧКИ Е
ЧОВÈЧНИ КНЍГИ

................................................

БÒЖАТА КНЍГА
НА ВСЍЧКИ Е ЍЗВОРЪТ
КНЍГИ ЧОВÈЧНИ

Благодаря за по-ясната и благозвучна корекция, rhymefan!

Pages