ПРЕВРАТИТЕ

Превратите са разни,
но всички са омразни,
защото са продажни...

Категория: