ТЪРСЕНЕ

Търси и нищо
да не носиш,
освен, което
много търсиш...

Категория: