ДИАГНОЗАТА

Диагнозата
е свръхдозата
на омразата
и печалбата.

Категория: