ПРИНАДЕНА ВАЖНОСТ

Парите са количество, а не
качество, но придават важност
на некачествено количество...

Категория: