СВОБОДНО СЛОВО

Замлъкнала рубрика
на будната публика
прилича на курника
с единствена музика.

Категория: