СЛЕПИ И ЗРЯЩИ

Който сляп е за злото
е слепец за доброто,
а щом зрящ е за злото
е боец на доброто!

Категория: