ЛАКОМИЯ

Из нашите предели
пашите тлъсти били,
тъй както са дебели
и днешните дебили.

Категория: