СЛОВОТО

Устата на словото
запушва оловото,
но вечно е живо то!

Категория: