СВОБОДАТА

Свободата на Земята
е подобно на крилата
на орела в Небесата!

Категория: