July 2013

охайк`уване на всеизвестна ѝстина

Човек се `учи
от грешките си , за да
не гѝ повтаря ...

От грешките си
`учи се човек , за да
не гѝ повтаря ...

Човек , за на не
гѝ повтаря , `учи се
от грешките си ...

ЛЕГЕНДАРНА РЕАЛНОСТ

Отдавна се канех да разкажа една история, но все отлагах. Отлагах, защото не бях сигурен доколко е легенда и доколко реалност. С времето фактите станаха повече и легендата придоби очертанията на легендарна реалност. Затова реших да я разкажа, за да научат и други за нея.

следствие и причѝна

„ Защо си отстъпчѝв ( отстъпчѝва / отстъпчѝво ) ? “

„ Защото съм влюбчѝв ( влюбчѝва / влюбчѝво ) ! “

.................................................................................

човек
е
отстъпчѝв

защото
е
влюбчѝв

ДЕЛАТА /по rhymefan/

Идеи трябват
преди да се превърнат
думите в дела...

( *** )

Много прѝказки
работа не вършат , а
времето летѝ ...

Много прѝказки
не вършат работа , а
времето летѝ ...

Времето летѝ ,
а много прѝказки не
вършат работа ...

Времето летѝ ,
а работа не вършат
много прѝказки ...

.......................................

времето много
летѝ и НЕ прѝказки
работа вършат

На Angel Popov с благодарност

накацаха на
едно хайкувско скеле
слова - сетива

ПОМОЩ !!!...

да се оп`ериш
на управляващ
и се превръща
в теб уволняващ

на свободата
се уповаваш
но се на халост
опустошаваш

песен изпята
в робска верига
само на книга
е свободата

......................................

ЛЮБОВ !... Човек е
на кол`ене и светът
осатан`ен е ...

ЧОВЕЧНОСТ /по rhymefan/

Човечността е
превъзходната степен
на човешкото...

(***)

човек -
умалѝтелно от
човечище

(***)

нѝщо не дават
а всѝчко желаят и
п`ъди ги Р`АЯТ

Pages