November 2014

Андреевден

Светѝ Апòстол

Андрèй Първозвàни ни

с вяра в БÒГ хрàни

БАЛКАНСКИЯТ ЛЕВ /по Г. Бербенков/

Останал без лев
и златна валута
балканският лев
бездомен се лута...

ЕСЕННИ БРЕЗИ

Брезата златни листи рони
като пендари под дъжда
и зъзнат голите й клони
като сирачета в студа.

Къде е модната им дреха
с цвета на лятна резеда?
Защо самотни, без утеха
ридаят клоните в дъжда?

Южнякът топъл ще разлисти
от студ скованите брези
и пак капчуците сребристи
ще ронят пролетни сълзи.

( *** )

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е с`ъщо хàйку !

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е дрỳг вид хàйку !

.........................................................

Китàра като
цял оркèстър да звучѝ -
е звукохàйку !

( *** ) - Сатомура Йоха-(Satomura Jôha)-(1524-1602) , (опит за) превод през английски и немски език

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка бèлва
на вечèрна лỳнна светлинà

-----------------------------------

втора версия :

д`ъсчен мòст
от чèрна борѝка блèсва б`ял
на вечèрна лỳнна светлинà

( *** )

Очѝ ! - Планѝнски
езерцà ! - В тях оглèдай
се ! - Очѝ-слънцà !!!

сàмо тя ; сàмо тѝ

сàмо любовтà
е положѝтелна и
изключѝтелна

Сàмо тя не è
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !

Сàмо тя е нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

.....................................

Сàмо тѝ , любòв ,
си положѝтелна и
изключѝтелна !

Сàмо тѝ не сѝ
нѝ отрицàтелна , нѝ
нарицàтелна !...

Сàмо тѝ си нàй
и положѝтелна , и
изключѝтелна !!!

дъхът

на Родѝната

дъх`ът* неповторѝм е

и неизгладѝм

======================================================

1.
„Бленува напразно

той (Одисей) да съгледа дима* , възвисяван от родна Итака,

и за смъртта си неспирно копнее.“ - Омир -

„Одисея“ - песен първа , стихове 56 , 57 и 58 ;

превод - Георги Батаклиев - 1981 г .

( http://theseus.proclassics.org/book/export/html/73 ) *

обнадежденост

Когато всеки
всичко знае , земен рай
ще се извае ...

Когато всички
всичко знаем , земен рай
ще си изваем ...

Когато всички
всичко знаят , земен рай
ще си изваят ...

Pages