Ѐ СВОБОДАТА

в една страна е
свободата срината
и прокълна̀та

Категория: