МИСЛИТЕ

Мислите наши
засяват планетата,
като семето...

Категория: