вяра и съмнение ; съмнение и вяра чрез нерѝтмика и рѝтмика

Пѝшещият не
пѝше пис`ания ... Те
него опѝсват ...

Пис`ания не
пѝше пѝшещият ... Те
опѝсват него ...

............................................................

Творецът творбѝ
не творѝ ... Те самѝте
го сътворяват ...

Творецът творбѝ
не творѝ ... Сътворяват
самѝ него те ...

Творбѝ творецът
не творѝ ... Самѝте те
го сътворяват ...

Категория:

Comments

Добре казано, rhymefan! Пресъздаваме света, но чрез себе си.

Pages