( *** )

срещу кривдата
и лъжата - правдата
и истината

Категория:

Comments

Кратко, ясно и безапелационно казано! По-добре трудно може да се каже! Адмирации, rhymefan!

Благодаря за пореден път , господин Попов !!!
В подкрепа - още една „хрумка“ :

Пѝтай патѝло ,
таѝло горчѝло ; а
сèтне - старѝло ...

и / илѝ по поговорката - „Не пѝтай старѝло , а пѝтай патѝло !“ :

не пѝтай
старѝло

а пѝтай
патѝло

таѝло
горчѝло

Pages