( *** )

най - старото на
светà злàто се знае
половинчàто

... „половинчàто злàто“ ...
с любов излято ... свято ...

Категория: