една от

еднà от трỳдните задàчи
è
„натỳра“ „нàтура“ ли знàчи

Категория:

Comments

Оказаха се доходни задачки -
от натУра да натУрат пачки...

Pages