ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ АВГУСТ

от ỳтре „Р“`ъ-то ще разхлàжда
за òсем мèсеца напрèд
сърцàта

и нèка отсегà подклàжда
на мѝговете сèтне
топлотàта

Категория: