ПЧЕЛЍЦИ

Пчелѝци събѝрат прашèц
и прàвят от нèго медèц !

Медèцът блестѝ и ухàе ,
защòто от чỳдна горà е ! -

Пчелѝците трỳпат го в пѝти ,
че ѝма и днѝ мразовѝти ,

когàто цвет`ята почѝват ,
венчèта и чàшчици свѝват ; -

горà спи и н`яма прашèц -
тогàва си тр`ябва медèèèц !

................................................................

Пчелѝците - тъй неумòрни ,
са в свòя дворèц и придвòрни ,

и свòята пчèлна царѝца ,
и всѝчките нèйни дечѝца

с медèца вълшèбен гощàват ,
и ѝстински се забавл`яват !

................................................................

Àààййй , лàкомник - т`ъртей налèт
от пѝтите лàпа пак мед -

на всѝчки пчелѝчки дот`яга ,
но скòро ще вѝди то`яга -

не ѝска ли да им помàга ,
ще б`ъде изгòнен веднàга !!!

................................................................

Тъй нѝжат се днѝ и годѝни
и рàждат се нòви пчелѝни !

................................................................

Пчелѝци , жужèте , жужèте
и òще прашèц съберèте !

Децàта с медèц нагостèте
и жѝви и здрàви б`ъдете !!!

Категория:

Comments

Красиво, поучително, песенно! За децата и за запазилите детско светоусещане в себе си. Дано и хората бъдем полезни като малките работливи пчелици...

Pages