БЛАГОСЛÒВ ЗА МИРÀ

Внимàние ! Внимàние !
Зем`ята ц`яла в рàни е !
Човèчество ! Човèчество !
Тя НÀШЕ Е ОТÈЧЕСТВО !
От хѝщници разк`ъсвана …
От взрѝвове разт`ърсвана …
Внимàние ! Внимàние !
Зем`ята ц`яла в рàни е !
Ликỳват кукловòдите ,
зарòбили нарòдите …
С войнѝ множàт пустѝните
и смърт морѝ невѝнните …
Безсѝлна Любовта ли е ?…
Човèкът без душà ли е ?…
Внимàние ! Внимàние !
Земята цяла в рàни е !…

……………………………………………………………………………………

Светѝца , мъченѝца , в`ъзжигòсвана , безм`ълвна като мỳмия ,
тя трỳпа най – безрòпотно по сèбе си човèшките безỳмия …
Данò не избỳхне … -
Свет`ът да не рỳхне …

……………………………………………………………………………………

А кòлко е красѝва тя ! -
Безкрàй необозрѝм !
Спасѝм ли я , спасèни сме …-
Наш дълг неотменѝм !

……………………………………………………………………………………

Земята ни – ЕДНÀ е
и в нас кръвта вещàе -
войнѝте да низвèргнем ,
злинѝте да зачèркнем
и с ÒБИЧ изкласѝли ,
и … мрàка победѝли ,
да съживѝм Зем`ята
и да преб`ъдем ,
брàтя !

……………………………………………………………………………………

Едѝнствена Зèмьо ,
аз ТЕБ поздравявам
със свòето рòдно
„На мнòгая лèта !“
Едѝнствена Зèмьо ,
и как се над`явам ! -
Наврèд то по теб , о , Завèтна , да шèта !…

--------------------------------------------------------------

препечатка от 21.07.2012 год. от несъществуващия вече сайт

http://chovekat.com

Категория: