дъхът

на Родѝната

дъх`ът* неповторѝм е

и неизгладѝм

======================================================

1.
„Бленува напразно

той (Одисей) да съгледа дима* , възвисяван от родна Итака,

и за смъртта си неспирно копнее.“ - Омир -

„Одисея“ - песен първа , стихове 56 , 57 и 58 ;

превод - Георги Батаклиев - 1981 г .

( http://theseus.proclassics.org/book/export/html/73 ) *

2.
„Et fumus* patriae est dulcis“ - (лат.) - И димът* от Отечеството е сладък*

„Nón dubiá (e)st Ithací prudéntia, séd tamen óptat

Fúmum* dé patriís pósse vidére focís .“ - (лат.) - Овидий -

„Писма от Понта“ - ( I , 3 , 33 ) -

„Не подлежи на съмнение мъдростта на итакѝеца [ итакѝец - Улис (Одисей) ,

цар на остров Итака - ] , а нали и той желае да види дима* на огнищата родни".

Овидий има предвид стиховете на Омир („Одисея", песен първа , стихове 56-58) :

( http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/741/Et ) *

3.
„Отечества и дым* нам сладок и приятен .“ - Гаврила Романович Державин

4.
„И дым* отечества нам сладок и приятен .“ - Александър Сергеевич Грибоедов

Категория: