празнỳване на ѝмен дèн сред рабòтещи спèшна медицѝнска пòмощ , респектѝвно - спèшна медицѝна

Над всèкиго от нàс звездѝца свèти
и вèдро бдѝ като войнѝк на пòст !
Пон`якога изпрàща ни привèти
от звèздни мѝгове и звèзден тòст !...

Тогàва ц`ялото небè мъждỳка
в тържèствен и едѝнен звездосвèт !
И рàдост в нàс намѝра си пролỳка ,
и кàкто при зар`я - струѝ наврèд !

И в трèпет - тỳ немèем изумèни ,
тỳ см`ях гърмѝ от нàшите гърдѝ ;
душѝте ни си`яят удивèни
и вглèждаме се в свòите звездѝ !

Мъждỳкайте , светỳлчици вселèнни !
И гỳкайте си , сбрàли СВОБОДÀ !
И помогнèте - зèмните остèни
да б`ъдат спрèни !... Ѝначе - бедà ...

Но в тàзи нòщ - на пèсни и закàчки ,
на пòгледи и блѝзост придошлà -
забрàвяме каквò е да си (с)мàчкан ...
ЩАСТЛЍВИ сме и п`ърхаме с крилà !

И знàем - богатàшите са жàлки ,
обсèбили като в затвòр светà ,
но нѝе СВÒЯ ѝмаме закàлка -
ЗА ЩÀСТИЕ - дорѝ в оскъдносттà !

Ще ни покрѝе н`якой д`ен забрàва ... ,
че тò си е живòт и н`яма кàк ...
Но знàем - и след нàс ЩЕ ЗАЗОР`ЯВА
ПÒ - `ЯРКО ! И ще б`ъде св`ят без мрàк !!!

Категория:

Comments

Великолепен тост за земния и небеснен смисъл на човешкото съществуване, rhymefan! Медицината и изкуството с тяхната спешна помощ са еднакво необходими и незаменими за оздравяването, оцеляването и щастието на човека и човечеството. За да има вечно ЗАЗОРЯВАНЕ над тях...

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за съпричастността Ви към тези , без които не може никъде по Земята , макар и в страната на „ЗЕМНИЯ РАЙ“ - малтретирани и незащитени , и въпреки понасяните горчивини оставащи на непрекъсната вахта в името на ЗДРАВЕТО на ближния !

Pages