Тòпчо - Вързòпчо

Ѝмам си кỳче !
Кàзва се Тòпчо !
Àз пък му вѝкам
Тòпчо - Вързòпчо !

Мнòго е ỳмно !
Мнòго - забàвно ! -
Хл`яба делѝм си
с нèго порàвно !

Вèсело глèда
и дорверчѝво ! -
С очѝ голèми
и жалостѝви !

Шàри с опàшка !
Плèзи езѝче !
Кòтка проп`ъжда ,
щòм дèбне птѝче !

Мѝлия Тòпчо
кòй го изрѝта -
сàм да мразỳва ,
сàм да се скѝта ? -

Бèше премр`ъзнал
и омърлỳшен ,
и кàк скимтèше
на кравàй сгỳшен ...

Нò днèс си джàфка !
Джàфка и прѝпка !
И спѝ на тòпло
в свòя колѝбка !!!

Категория:

Comments

Прекрасна история, rhymefan! Човещината е безгранична защото е обична!

По Angel Popov -

„Човещината е безгранична защото е обична!“ :

Човещинàта ,
защòто е обѝчна ,
е ... безгранѝчна !!!

.........................................................................

Уважаеми господин Попов ,
в`ъзблагодар`я !

В`ъзблагодар`я и за идеята Ви за
ЧОВЕЩИНÀТА !!!

Pages