рàна / рàни

òще
болѝ ...

ò ...
ще
болѝ ...

.................

òще
бол`ят ...

ò ...
ще
бол`ят ...

Категория:

Comments

Прекрасно откритие, rhymefan! Доказва съвършенството на нашия древен български език.
Още болят = о ще болят Прехвърляне от сегашно в бъдеще време. Кратко, ясно и логично!

Благодаря за пореден път , господин Попов !!!

данò до
„нàва“
(се) доближàва

данò на
„нàва“
наподоб`ява

....................................................

не è ли
„нàва“

преумор`ява

клонѝ към
пл`ява

илѝ
забрàва

Pages