ЗАКÀНА НА БÀСКЕТБОЛЍСТЧЕ

Àз съм мàлък , но - напèрен !
Кòш след кòш белèжа , не пропỳскам !
С тòпката - при`ятел вèрен ,
Мòга всèки чỳжд и нàш отбòр да схрỳскам !

Àз съм мàлък , но порàствам !
И белèжа кòшове и мижешкàта !
„Пò - добрѝте“ сгромол`ясвам ! -
И напỳскат тè - посрàмени , игрàта !

Àз , макàр и мàлък , възмъжàвам !
И белèжа кòшове и г`ърбом - с лекотà !
И протѝвниците всè т`ъй побеждàвам !
Но ще вѝдите ! , когàто порастà !

...........................................................................

Но почàкайта - съвсèм да порастà !!!

Категория:

Comments

"Но почакайте - съвсем да /когато/ пораста!" - по-ритмичен, по-крилат, по-добър вариант. Децата с удоволствие ще рецитират, защото най-обичат да са силни и непобедими! Което показва, че самата Майка-Природа е силна и непобедима...

Уважаеми господин Попов !
Благодаря за пореден път !
Благодарение на Вашия поглед върху текста , поправих думата „съвсèм“ и с Ваше позволение добавям следното :

По Angel Popov -

„ ... самата Майка-Природа е силна и непобедима... “ :

Самата Майка -
Природа е силна и
непобедима !!!

Още веднъж -
БЛАГОДАРЯ !!!

Направо велико хайку, rhymefan! Майката-Природа напълно заслужава! Като нейни деца откриваме и разбираме какво е тя, макар и късно понякога. Но по-добре късно, отколкото никога! Сърдечно благодаря за акцента!!!

Pages