òпит за разсъждèние

„поèт“
е мѝнало страдàтелно причàстие
от м`ъжки рòд
едѝнствено числò
на нàшия глагòл
„поèмам“

сѝреч

небесàта - насърчѝтели
са н`якого поèли под крилèте си
и покровѝтелстват
и благослàвят го
за да извàйва
прèлести небèсни
по
Зем`ята

а чрез нèя -
и
към
необ`ята -

бèз значèние

далѝ
„поèт“-ият
ЧРЕЗ СЛÒВО
изяв`ява се

илѝ творѝ
в ко`ято и да è
вселèнно-мироздàнна òбласт

Категория:

Comments

Поет /по rhymefan/
Поетът е поет от вдъхновението,
т. е. от духът на сътворението
към тайните на мирозданието...

Pages