03.03.1878

Днèс е св`ят дèн и
макàр - подарèн ни , след
пèт вèка рòбство

спасèни чрез БÒГ и Брàт
Сèверен смè !!! - БЛАГОДÀТ !!!

Категория:

Comments

В този ден свещен
народът ни от вечно
робство е спасен!

Pages