МÒРСКИ ЗÀЛЕЗ КРАЙ ГРÀД КЍТЕН , СÈВЕРНИЯ ПЛÀЖ*

Уморѝ се вятърът , утѝхна
и морèто огледàлно стàна ,
сл`ънчева пътèка се усмѝхна
и го гàлна с жрàките си длàни .

Рѝбки заизскàчаха фонтàнно -
т`ърсеха си нòви лудорѝи .
Чàйки кàраха се непрестàнно ,
вдѝгайки в морèто олелѝи .

П`ясъкът ръцèте потопѝ си
във водѝте прѝказнопри`ятни !
Хèй , морè , от тèбе ли завѝси -
п`ясъчните бàгри да са злàтни ,

да са р`ъбести край тèб скалѝте ,
грàпави и н`якак си старѝнни ?
Тѝ ли си създàло плитчѝните ,
бèздните , градѝните глъбѝнни ?

Ех , морèнце , тѝ вълшèбна чàша
с причудлѝва в`ътрешна укрàса !
Ех , щастлѝвче , пòздрави изпрàщай ,
раковѝнно пèй , шептѝ , оглàсяй !

Тò морèто е вълшèбство нàше !
В нèго стàва всѝчко ненадèйно !
Кòйто го обѝча , е безстрàшен !
В нèго с мòрска òбич тò ще грèйне !

Тѝ , морè , си одухотворèно !
Нàс ни св`ързват с тèбе тàйни нѝшки !
И когàто и да те поглèдна ,
те прегр`ъщам с жàр и по войнѝшки ! …

...............................................................................................

*препечатка от несъществуващия вече (засега) сайт

http://chovekat.com

Категория:

Comments

Малко е да се каже прекрасни стихове! В тях има не само красота, но уловен и запечатан е и ритъмът на морско-сините вълни. Проблясват пясъците златни и примамват с вечните си тайни тъмно-сини глъбини. Истинско удоволствие е да се четат на глас или наум всеки стих и всяка сричка от това изваяно като огърлица от разноцветни раковини и бляскави перли вдъхновено стихотворение. Представям си, rhymefan, колко труд, въображение и творчески мъки са били необходими, но остават скрити зад сътворените видими и игриви поетична форма и съдържание...

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за пореден път за Вашите думи-слънца .

вс`яко к`ътче на
Родѝната прехлàсва
и извѝква да

опàзим светосттà ѝ
занапрèд - безбрòй летà

Pages