пролет е

пролетта
връхлетя
и тъгѝте помèте

пролетта
разцъфтя
като òбично цвете

пролетта
прокънтя
като песен Възкрèсна

и сърца
разтуптя
пролетта Благовèстна

и съгря
с доброта
и в душѝте проблèсна

и разстèли се
тя
като прèлест небесна

пролетта
на светà
пак дивѝ и прехлàсва

пролет е -
красота

.........................................

нѝкога не угасва

Категория: