предѝ зазор`яване на РАЗПÈТИ ПÈТЪК - (òпит за „тàнка“)

Пèтър се трѝжди
нощèс , както БÒГ рèче ,
богоотрèче ,

а сèтне , разкàял се ,
хрàнеше с БЛÀГАТА ВÈСТ .

Категория:

Comments

Така е, rhymefan. Човек се заблуждава, а Бог му прощава, когато се поправя!
Боговерие,
верие, неверие,
друговерие,
но без лицемерие,
водят към доверие.

Pages