*вариации на тема „лъжà“

умалѝтелно
от „лъжà“ е „лъжѝца“
илѝ „лъжѝчка“

лъжàта като
че ли се засрамѝ и
стàна лъжѝца

лъжà се смалѝ
до лъжѝца и свѝ до
лъжѝчка (от срам)

..............................................................................

*препечатка от
несъществуващия вече (засега?) сайт
http://chovekat.com

Категория: