Зѝмен рай

Бèлия кожỳх
Бàба Зѝма пак
си с рàдост намèтна,

за да зачервѝ
с пỳхкав д`ъхав сняг
личицàта
на децàта!

Бèлия кожỳх
Бàба Зѝма пак
б`ързо взè, че
си облèче

и за миг събрà
дèтския рояк,
и Рай зѝмен спрèтна!

Категория: