Вариации на тема „котка“

Кòтка не пàда
по гръб, а на з`ъби и
нòкти се нàда...

На гръб не пàда
кòтка, че на з`ъби се
и нòкти нàда...

На з`ъби се и
нòкти нàда кòтка, и
по гръб не пàда...

Кòтка се нàда
на з`ъби и нòкти, и
г`ърбом не пàда...

Категория: