НЕЗАВИСИМОСТ /по rhymefan/

Всеки пред Господ
е хрисим, дори да е
най-независим...

Категория: