Нимà...

Нимà стих не è
всяка съзидателна
творческа дейност?!...

Категория: