Опит за „танка“ от едносрични

Оказва се, че
родният крилат израз
„От трън, та на глог.“

според подредбата на
думите е и „танка“:

от
трън
та

на
глог

Категория: