* * * * * * *

любовта
е
живототворчество

...................................

любовта
живототворѝ

..................................

любовта
животворѝ

Категория: