„Расти, расти, мој зелени боре,“ сръбска старинна песен, опит за превод от сръбски език

Расти, расти, мој зелени боре,
расти, расти, мој зелени боре.

Да се пењем тебе о врхове,
да се пењем тебе о врхове.

Па да гледам доле низ друмове,
па да гледам доле низ друмове.

Покрај друма зелени се трава,
покрај друма зелени се трава.

Ту ми драги на душеку спава,
ту ми драги на душеку спава.

извори:

https://sr.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D1%80%D0...

http://svetapetka.se/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&I...

https://www.youtube.com/watch?v=DKvKuYecQNI

фонетично с ударèния както е в българския език:

Рàсти, рàсти, мòй зелèни бòре,
рàсти, рàсти, мòй зелèни бòре.

Да се пèньем тèбе о врхòве,
да се пèньем тèбе о врхòве.

Па да глèдам дòле низ друмòве,
па да глèдам дòле низ друмòве.

Пòкрай дрỳма зеленѝ се трàва,
пòкрай дрỳма зеленѝ се трàва.

Тỳ ми дрàги на душèку спàва,
тỳ ми дрàги на душèку спàва.

.......................................................................................

опит за превод на тази сръбска старинна песен:

Ти растѝ, растѝ, зелен ми бòре,
ти растѝ, растѝ, зелен ми бòре.

Да съм на върха ти и надолу,
да съм на върха ти и надолу

да си гледам дрỳмите... с неволя,
да си гледам дрỳмите... с неволя.

Край друмà трева се зеленее,
край друмà трева се зеленее.

Спи любимият ми там на нея,
спи любимият ми там на нея.

Категория: