Равнозначност на „ямб“ и „хорей“ в рамки на „хайку“

пиявиците
пò от някои лица
са благородни

.....................................

пò от някои
лица пиявиците
благородни сà

Категория: