Път към...

по трънестия
път към щастието - със
сърце и обич

Категория: