По повод на първи септември - световния ден на мира

световният ден
на мира е и днес от
войни осквернен

.....................................

и днес от войни
е световният ден на
мира осквернен

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Световният ден
на мира пак е нейде
от бомби взривен...

Pages