И една страна...

предатели се
намножиха и една
страна затриха

Категория: