ДЕВИЗИ

Откри Карл Маркс девиз любим:
"Пари - стока - пари прим!"
и скри девизът най-любим:
"Пари - кредит - пари прим!"

Категория: