Опит за „акро-стил“

Подарява съзерцания,
Озарява светове,
Единява мироздания,
За ЛЮБОВ сърца зове,
Избуява, сгрява, грабва, възвисява, прелестѝ,
Яркоѝзгревна... и ЦАРСТВО БОЖИЕ (благо)вестѝ!...

Категория: